عطر
  1. امروزه استفاده از عطر از ملزومات زندگی افراد شده.
  2. داشتن یک راهنما و آگاهی برای انتخاب عطر بسیار ضروری است.
  3. انتخاب عطر با توجه به تیپ های شخصیتی و سن و سلایق افراد کمی پیچیده میشود.