خرید اینترنتی
  • امروزه با توجه به شیوه های زندگی شهری و صرفه جویی در زمان و هزینه مردم به خریدهای اینترنتی تمایل بیشتری نشان میدهند
  • در شرایط کنونی و با توجه به شیوع کرونا این نیاز و تمایل در خریدار و فروشنده افزایش یافته است