تنظیمات اولیه فروشگاه

بعد از اتمام مراحل ثبت نام و عضویت فروشگاه، مطابق تصاویر زیر تنظیمات اولیه را انجام دهید:

در ادامه، اطلاعات مورد نیاز را با دقت وارد نمائید