موفقیت بیشتر و بهتر، نیازمند تصمیم گیری‌ های بزرگ‌تر و بهتر است. تصمیم گیری‌های بزرگتر و بهتر یعنی انتخاب های دشوارتر. یعنی کنار گذاشتن و حذف کردن گزینه‌های بزرگ و مهم به نفع گزینه‌هایی که بزرگتر و مهم تر به نظر می‌رسند. اگر لازمه‌ی موفقیت و پیروزی، انتخاب از بین گزینه‌‌ی بد و خوب بود، همه می تونستند موفق باشند. اما در واقع موفقیت، هنر انتخاب بین دو گزینه‌ای است که به یک اندازه بد و یا به یک اندازه خوب به نظر می‌رسند. یا اینکه انتخاب گزینه‌ی دو از بین دو گزینه‌، در شرایطی که عموم و اکثر مردم، انتخاب کردن گزینه‌ی اول را منطقی و معقول می‌دانند.a